skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Autònom, tens dret a la baixa laboral?

Autònom, Tens Dret A La Baixa Laboral?

En els últims anys, a Belmonte Assessors, hem centrat la nostra activitat empresarial en les petites i mitjanes empreses i als autònoms.

En el post d’avui, ens dirigim aquelles persones autònomes que es pregunten si també tenen dret a la baixa laboral.

La resposta és que si, els autònoms tenen dret a accedir a la baixa laboral, igual que els treballadors del règim general. El fet de pagar les seves cotitzacions, fa que siguin mereixedors del dret a la baixa. 

Sí, els autònoms tenen dret a accedir a la baixa laboral.

Els treballadors autònoms tenen l’obligació de pagar la seva quota a la Seguretat Social, que és la contingència bàsica. Tot i això, existeixen altres quotes que varien segons cada treballador. Com és el cas de la cotització referent a les contingències professionals d’accidents o malalties laborals, que únicament els TRADE (Treballador Autònom Econòmicament Dependent) estan obligats a pagar-la. Són aquells que facturen un 75% de les vendes a un sol client, és a dir, que en depenen principalment d’aquest. 

Es pot accedir a la incapacitat temporal, rebent una prestació econòmica, en dos casos diferents: 

  • Quan un empresari pateix una malaltia derivada de l’activitat o té un accident laboral.
  • Quan pateix una malaltia comuna o un accident no ocasionat laboralment. 

S’inicia la incapacitat en el moment en què l’autònom comunica a la Seguretat Social el fet, sempre que es compleixin els requisits necessaris.

Autònoms dret a baixa laboral

Requisits necessaris per accedir a la baixa laboral

  • Estar donat d’alta com a autònom, i haver cotitzat mínimament 180 dies en els últims 5 anys. Si es tracta d’una malaltia professional o accident laboral, haver cotitzat mínimament 30 dies.
  • Portar al dia els pagaments de les quotes que corresponguin. 
  • Notificar a la Seguretat Social la situació, tant de l’empresari, com de l’empresa. Per tal d’accedir-hi, es té un període de 15 dies.
  • S’ha de seguir cotitzant com a autònom durant la baixa.
  • Obtenir una baixa mèdica, on consti detalladament que per qüestions de salut s’impedeix l’exercici professional. A més, si encara es troba en situació de baixa, s’ha de presentar cada sis mesos la confirmació d’aquesta. Si no es duu a terme aquest procediment, suposarà la pèrdua de la prestació. 

Com a màxim, les causes d’Incapacitat temporal tindran el termini d’un any, amb capacitat d’allargar-la fins a sis mesos més.

La quantitat a percebre per malaltia comuna o per accident no laboral serà el 60% de la base de la cotització des del dia 4 fins al dia 21 de baixa. A partir del dia 22 de baixa, es percebrà el 75% de la base de cotització.

En cas que la incapacitat temporal sigui deguda a un accident laboral o malaltia derivada de l’activitat professional, es percebrà el 75% de la base de cotització

Exemple de baixa laboral per accident

Un possible cas seria el següent: 

Una autònoma pateix un accident laboral derivat de la seva activitat comercial. A causa d’aquest fet, no li és possible continuar treballant. Es tracta d’una treballadora autònoma que paga una quota de 780 euros mensuals, a més de la cotització de contingències professionals i accidents laborals (que correspon a 300 euros aproximadament). Després de presentar l’informe mèdic de la baixa a la Seguretat Social, portant més de 30 dies cotitzats, l’interessa saber quin és l’import que rebrà per part de la Seguretat Social.

Durant el temps establert pel qual la Llei indica, l’empresària cobrarà un 75% de la seva base, és a dir, 585 euros mensuals, sempre que es mantinguin els pagaments de la quota d’autònom.

 

A Belmonte Assessors, t’ajudem i assessorem en tots els aspectes referents als autònoms. Contacta amb nosaltres a través del correu electrònic: info@belmonteassessors.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
X