Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Blog Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Facebook Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Email Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Suport i assessorament en la direcció, en el disseny i organització de l'estratègia empresarial, Econòmica , Financera i en l' àmbit de Recursos Humans.

Assessorament fiscal, comptable i laboral.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Disseny i estudi jurídic, fiscal i financer d'operacions de fusió, escissió i compravenda d'empreses, operacions de reestructuració empresarial, estudis de valoració d'empreses i Plans de Viabilitat.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació de la successió en càrrecs directius i òrgans de decisió, planificació i cerca de la millor solució fiscal per a la successió de la propietat, suport i assessorament en tot el període de transició.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Auditories de comptes per obligació legal, auditories voluntàries de comptes i revisions limitades.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Estudi, disseny i preparació dels diferents supòsits d'insolvència especificats en la legislació vigent.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Constitució de societats i altres tipus d'entitats, reorganitzacions de grups empresarials, transformacions, fusions, escissions i dissolucions.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació comptable de les societats i activitats, comptabilitat general, pressupostària i analítica.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament i assistència en el desenvolupament de la comptabilitat de l'empresa.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

La consolidació comptable busca com a objectiu posar en relleu la situació patrimonial d’una única entitat econòmica formada per diverses societats, per això, l’objectiu és representar una imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats d’un grup d’empreses, com si es tractés d’una sola.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Estudi, suport i assessorament en la confecció i redacció dels comptes anuals, especialment en el que fa referència a la Memòria i Informe de Gestió.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació fiscal i anàlisi de l'impacte dels canvis legislatius.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació y assessorament de la tributació d'empreses i grups d'empreses.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació fiscal patrimonial i successòria en empreses familiars.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament i planificació fiscal en les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d'actius, negocis i societats.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Planificació i disseny d'estructures de retribució de directius i empleats, confecció de nòmines i de les diferents retribucions.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament, planificació i execució d'expedients de regulació d'ocupació i en conflictes laborals generals o particulars.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Inspeccions, recursos i reclamacions administratives en matèria laboral.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament, planificació i negociació de procediments de suspensió de pagaments, concursos de creditors i fallides

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Assessorament fiscal en la compravenda i promoció de tot tipus d'immobles.

 
asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,

Serveis de consultoria, auditoria i formació per complir la LOPD

 Avís Legal              Política de Privacitat