skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Sol·licitar el Compte Corrent Tributari (CCT)

Sol·licitar El Compte Corrent Tributari (CCT)

El Compte Corrent Tributari és un sistema de regularització dels pagaments i devolucions entre els subjectes passius i l’Agència Tributària. Aquest sistema permet compensar els resultats a ingressar o a retornar de les declaracions trimestrals de l’IVA, de l’Impost de Societats i de retencions i pagaments a compte.

Si una empresa vol adquirir aquest sistema per al pròxim any 2020, ha de fer la sol·licitud durant aquest mes d’octubre. 

Aquest sistema resulta interessant per a aquelles empreses que presenten autoliquidacions a ingressar i a retornar i que presentin declaracions mensuals, ja que gràcies al CCT poden liquidar els diners de les declaracions a final de cada trimestre (en comptes de fer-ho mensualment), endarrerint el seu pagament i obtenint, doncs, estalvis financers.

Com adquirir aquest sistema?

Per tal d’acollir-se al CCT, l’empresa ha de complir una sèrie de requisits:

  • L’empresa ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • Ha d’exercir activitats empresarials o professionals que requereixin declaracions/liquidacions d’IVA, d’Impost de Societats o retencions a compte.
  • L’any 2018 (any anterior al de la sol·licitud), la quantia de les declaracions a retornar cobrades o reconegudes hagi estat almenys un 40% de les declaracions a pagar presentades.
  • Que l’empresa no hagi renunciat ni hagi estat exclosa per Hisenda del sistema CCT durant l’any en què es presenta la sol·licitud ni l’any anterior.

Informem que un cop efectuada la sol·licitud a l’Agència Tributària, aquesta disposa de tres mesos per contestar.

Podeu accedir a l’apartat del sistema CCT de l’Agència Tributària a través del següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/tramitacion/GZ31.shtml

Per baixar el document de sol·licitud / renúncia del sistema CCT, podeu consultar l’enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/va_es/Modelos_formularios/modelo_CCT.shtml

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
X