Recordeu que heu de portar un control horari de la jornada de treball, registrant l'hora d'entrada i sortida, tant es tracti de jornada complerta com a temps parcial

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,