Estudi, suport i assessorament en la confecció i redacció dels comptes anuals, especialment en el que fa referència a la Memòria i Informe de Gestió.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,